Списък на актуалните външни документи в ОКС

Означение

Наименование

1

2

3

1.

БДС 1986 – 1982 Кабели, проводници и шнурове. Метод за измерване
електрическото съпротивление на изолацията.

2.

НУЕУЕЛ-2004 (Обн. ДВ. бр.90 от / 2004г., обн. ДВ. бр.91 / 2004г., изм. ДВ. бр.108 / 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 / 2013г., изм. ДВ. бр.42 / 2015г.) Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

3.

Наредба № 16-116 (Обн. ДВ. бр.26/2008г., изм. ДВ. бр.42 / 2015г.) Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

4.

Наредба №4 (Обн. ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) Наредба за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

5.

БДС 16686- 1987 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата , относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите

6.

БДС 14776-1987 Охрана на труда. Работни места в производсвени помещения санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване

7.

Наредба 24 на МЗ, (Обн. ДВ. бр.95 /2003г., попр. ДВ. бр.100 / 2003г.)     Наредба за санитарно хигиенни изисквания към дискотеките.  

8.

Наредба №2 от 5.02.2007 на МЗ (Обн. ДВ.бр.15 от 16 февруари 2007г.) Наредба за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.  

9.

Инструкция №34 МНЗ (Обн.ДВ.бр.82от 24.10.1975г., изм. ДВ.бр.18 от 2.03 1984, изм.ДВ.бр.25от 8 март 2002)   Инструкция за хигиената на спортни обекти и екипировка.

10.

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г., обн. ДВ, бр. 103 от 2 Декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 24 от 31 Март 2009 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 20 октомври 2020 г. Наредба за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.  

11.

Наредба 3 от 5 февруари 2007г. на МЗ (Обн. ДВ. бр.15 / 2007г., изм. ДВ. бр.36 / 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.64 / 2012г., изм. ДВ. бр.85 / 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.90 / 2020г.)     Наредба за здравните изисквания към детските градини.  

12.  

Наредба 9 на МЗ (ДВ, бр. 46/1994г.);  Наредба за здравно- хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

  13.

Изд. „Стандартизация” 1985г.  Методически указания за измерване и оценка на изкуствено  осветление в сгради, 40 – 85,Изд.”Стандартизация”1985г..

14.

Наредба №49, (Обн. ДВ. бр.7 /1976г., изм. ДВ. бр.64 /1976г.)   Наредба за изкуствено осветление на сгради.

15.

БДС EN 12464-1:2021 Светлина и осветление. Осветление на работни места.Част 1.Работни места на закрито”.  
 16. Наредба № РД-07-3 Обн. ДВ. бр.63, 01.08.2014г. Минимални изисквания за микроклимата на работните места.
 17.

НАРЕДБА

№ РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр.13 от 2016г. изм. и доп. бр.78 от 2020г.)

Проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.


Списък на актуалните външни документи в ОКС
Контакти
тел.: 0888 002 868
e-mail: izmervane@abv.bg


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2023, Всички права запазени. Защита на личните данни