Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО КОНТРОЛ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ “ФАКТОРИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

1. ОКС е внедрила и спазва система за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020. Управителя на "Фактори Инженеринг" ООД спазва Политиката по качеството и е осигурил независимост на ОКС по отношение на решения, относно проведен контрол и е декларирал своите ангажименти за повишаване качеството на предлаганите услуги.

2. Специалистите на ОКС при "Фактори Инженеринг" ООД гарантират безпристрастност, неподкупност и опазване на търговската и професионална тайна на своите клиенти, за което носят юридическа отговорност.

3. Ръководството на ОКС при "Фактори Инженеринг" гарантира конфиденциалност при съхранение на информацията, получена по време на контрола, съгласно чл. 37 от ЗЗК. Тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни, с изключение на случаите, когато представител на българското законодателство изиска това.

4. Ръководството на ОКС при "Фактори Инженеринг" гарантира конфиденциалност спрямо своите клиенти при съхранение на информацията, получена от други източници.

5. ОКС има сключена застраховка за гражданска отговорност, с която гарантира покриването на евентуално настъпили щети на съответния клиент, в резултат на неправомерни действия или бездействия на специалистите от Органа по време на  контролни работи.

6. ОКС прилага стандартизирани методи за контрол и използва само калибрирани технически средства за целите на контрола. ОКС информира предварително клиентите си, че предложените от тях методи за контрол са неподходящи.

7. ОКС при "Фактори Инженеринг"  се позовава на акредитация  в своите протоколи и сертификати, които съдържат резултати само от акредитирани от ИА БСА дейности. Спазени са изискванията на BAS QR 5. ОКС е разработил процедура за позоваване на акредитация, която е публична.

8. Клиентите на ОКС при "Фактори Инженеринг"  могат да се позовават на акредитация при условията/правилата, който са им предоставени от ОКС. Тези правила са част от изискванията за акредитация и имат задължителен характер за лицата, които използват акредитационния символ на ИА БСА или се позовават на акредитация, предоставена от ИА БСА и/или се позовават на статута на ИА БСА като страна по EA MLA.

9. Специалистите на ОКС при "Фактори Инженеринг" ЕООД своевременно информират своите клиенти за открити аномалии или отклонения при приемане на обектите за контрол и за времето, за което те са под отговорност на ОКС.

10. При изпълнение на заявка за контрол е необходим непрекъснат контакт с клиента, за да бъдат изяснявани своевременно текущи проблемни ситуации и да бъде предоставяна допълнителна информация на ОКС.

11. ОКС може да откаже изпълнението на конкретна заявка на клиент поради липса на необходимите ресурси за нейното изпълнение, риск от поява на конфликт на интереси или неправилно и некоректно заявени дейности.

12. При поискване от страна на клиента, ОКС предоставя на разположение 7.5 ОПУ.01 "Жалби и възражения". Всеки клиент е в правото си да подаде жалба или възражение относно дейността на ОКС.

13. ОКС предоставя копия на сертификатите и протоколите за контрол, само при подаване на заявката или след писмена молба от клиента до Ръководителя на ОКС при "Фактори Инженеринг" ЕООД.

14. Заплащането се извършва съгласно формирани цени по действащ Ценоразпис на услугите по банков път или в  брой в касата на дружеството, при предаване на документите от контрола.

15. ОКС обявява на своите клиенти устно или чрез запис в заявките за контрол прилагането на  гъвкав обхват на акредитация съгласно процедурата за „Гъвкав обхват“ 7.6-ОПУ.01.

16. С подписване на заявката за контрол клиента е запознат, че ОКС при „Фактори инженеринг“ ЕООД поддържа и управлява гъвкав обхват на акредитация съгласно процедурата за „Гъвкав обхват“ 7.6-ОПУ.01 и Приложение НУ.07-П.01 „Списък на нормативните документи в OKC“ /ВЪНШНИ ДОКУМЕНТИ/, който се поддържа винаги актуален, с датирани версии на нормативни актове и стандарти и е обявен на сайта на ОКС www.izmervanefaktori.com.

17. Клиентите на ОКС се информират в случай на невъзможност ОКС да издаде доклад/сертификат под акредитация, докато документираният процес за разработване и одобряване на дейността в рамките на гъвкавия обхват не бъде завършен – ОКС  е задължен да информира клиента за съответните последици, това число всяка невъзможност за позоваване под акредитация или промяна на някакво друго изискване, като цена, срок и др.

 

Дата: 22.02.2022г.  Общи условия
Контакти
тел.: 0888 002 868
e-mail: izmervane@abv.bg


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2022, Всички права запазени. Защита на личните данни