Общи условияОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО КОНТРОЛ ОРГАН                      ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С при “Фактори Инженеринг”ЕООД

1. ОКС предоставя услуги по контрол в съответствие със обхвата на акредитация за всички граждани и организации без дискриминация.

2. ОКС е внедрила и спазва система за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020. Управителя на "Фактори Инженеринг" ООД спазва Политиката по качеството и е осигурил независимост на ОКС по отношение на решения, относно проведен контрол и е декларирал своите ангажименти за повишаване качеството на предлаганите услуги.

3. Специалистите на ОКС при "Фактори Инженеринг" ООД гарантират безпристрастност, неподкупност и опазване на търговската и професионална тайна на своите клиенти, за което носят юридическа отговорност.

4. Ръководството на ОКС при "Фактори Инженеринг" гарантира конфиденциалност при съхранение на информацията, получена по време на контрола, съгласно чл. 37 от ЗЗК. Тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни, с изключение на случаите, когато представител на българското законодателство изиска това.

5. Ръководството на ОКС при "Фактори Инженеринг" гарантира конфиденциалност спрямо своите клиенти при съхранение на информацията, получена от други източници.

6. ОКС има сключена застраховка за гражданска отговорност, с която гарантира покриването на евентуално настъпили щети на съответния клиент, в резултат на неправомерни действия или бездействия на специалистите от Органа по време на контролни работи.

7. ОКС прилага стандартизирани методи за контрол и използва само калибрирани технически средства за целите на контрола. ОКС информира предварително клиентите си, че предложените от тях методи за контрол са неподходящи.

8. Специалистите на ОКС при "Фактори Инженеринг" ЕООД своевременно информират своите клиенти за открити аномалии или отклонения при приемане на обектите за контрол и за времето, за което те са под отговорност на ОКС.

9. Заявка за контрол се подава в писмен вид до Ръководителя на ОКС на "Фактори Инженеринг" ЕООД, като се описват някои специфични условия за нейното изпълнение. При изпълнение на заявка за контрол е необходим непрекъснат контакт с клиента, за да бъдат изяснявани своевременно текущи проблемни ситуации и да бъде предоставяна допълнителна информация на ОКС.

10. ОКС може да откаже изпълнението на конкретна заявка на клиент поради липса на необходимите ресурси за нейното изпълнение, риск от поява на конфликт на интереси или неправилно и некоректно заявени дейности.

11. При поискване от страна на клиента, ОКС предоставя на разположение 7.5 ОПУ01 "Жалби и възражения". Всеки клиент е в правото си да подаде жалба или възражение относно дейността на ОКС.

12. ОКС предоставя копия на сертификатите и протоколите за контрол, само при подаване на заявката или след писмена молба от клиента до Ръководителя на ОКС при "Фактори Инженеринг" ЕООД.

13. Заплащането се извършва съгласно формирани цени по действащ Ценоразпис на услугите по банков път или в брой в касата на дружеството, при предаване на документите от контрола.Общи условия
Контакти
тел.: 0888 002 868
e-mail: izmervane@abv.bg


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2022, Всички права запазени. Защита на личните данни